19.1 C
București
miercuri, octombrie 28, 2020

150.000 Euro HORECA

Beneficiari: IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentara si alte activitati asimilate acesteia, viticultura, distributia de bunuri, servicii din domeniul transporturilor, agentiilor de turism, editurilor/ librariilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum si al organizarilor de evenimente a caror activitate curenta a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa ori redusa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta si/sau pe perioada starii de alerta.

Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri – Buget: 350 milioane Euro

 • Condiții de acordare:
  – au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și
  fiscal-bugetare;
  – au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitateade exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
  – dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
  – mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data
  acordării grantului.
european franchise academy
European franchise academy online courses program.European Franchise Academy elearning program developed by the European Chamber of Commerce, Industry and Franchise.

Categorii de cheltuieli finantate din grant: 
– cheltuieli cu stocuri de materie primă, materiale consumabile, mărfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii
curente/operatjonale desfasurate de beneficiari;
– datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;
–  cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;
– cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii
indirecte;
– cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului
SARS-CoV-2;

– cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;
–  cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii;
– cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

Anexa 2

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE in cadrul masurii 2

„Grant pentru capital de lucru”

„01. AGRICULTURA, VANÄTOARE SERVICII ANEXE
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
Cultivarea strugurilor”
10. INDUSTRIAALIMENTARÅ
1011 Prelucrarea conservarea cärnii
1012 Prelucrarea 9i conservarea cårnii de pasäre
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasäre)
1020 Prelucrarea conservarea pe$elui, crustaceelor molu$elor
1031 Prelucrarea conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor 9i legumelor n.c.a.
1051 Fabricarea produselor lactate a brânzeturilor
1071 Fabricarea âinii; fabricarea prăjiturilor si a roduselor roas ete de atiserie
1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de atiserie
1091 Fabricarea reparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie”
11. FABRICAREA BAUTURILOR
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTÄ, CU EXCEPTIA MOBILEI• FABRICAREAARTICOLELOR DIN PAIE 91 DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plutä, paie din alte material vegetale împletite
18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A ÎNREGISTRÅRILOR
1811 Tipärirea ziarelor
1812 Alte activitäti de tipãrire n.c.a.
1813 Servicii pregätitoare pentru pretipãrire
1814 Legätorie servicii conexe
1820 Reproducerea înregisträrilor
23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodäresc ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26. FABRICAREA CALCULATOARELOR SI A PRODUSELOR ELECTRONICE SI OPTICE
2680 Fabricarea suportilor magnetici optici destinati înregisträrilor
32. ALTE ACTIVITÅTI INDUSTRIALE n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor articolelor similare din metale pietre pretioase
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor jucäriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate instrumente medicale stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
41. CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI
4120 Lucrări de constructii a clădirilor rezidentiale si nerezidențiale
46. COMERT CU RIDICATA CU EXCEPTIA COMERTULUI CU AUTOVEHICULE Șl MOTOCICLETE
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific
4634 Comert cu ridicata al băuturilor
4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat
4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4690 Comerț cu ridicata nespecializat”
47. COMERT CU AMÅNUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR MOTOCICLETELOR
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
4759 Comert cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 Comert cu amänuntul al cärtilor, in magazine specializate
4762 Comert cu amänuntul al ziarelor articolelor de papetärie, in magazine specializate
4763 Comert cu amänuntul al discurilor benzilor magnetice cu sau färä înregisträri audiovideo, în magazinele specializate
4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate
4778 Comert cu amänuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet”
49. TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910 Transporturi interurbane de cälätori pe calea feratã
4920 Transporturi de marfä pe calea feratä
4931 Transporturi urbane, suburbane metropolitane de cälätori
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de cälätori n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de märfuri
4942 Servicii de mutare
50. TRANSPORTURI PE APÄ
5010 Transporturi maritime costiere de pasageri
5020 Transporturi maritime costiere de marfä
5030 Transportul de pasageri pe cäi navigabile interioare
5040 Transportul de marfä pe cãi navigabile interioare
51. TRANSPORTURI AERIENE
5110 Transporturi aeriene de pasageri
5121 Transporturi aeriene de marfä
52. DEPOZITARE SI ACTIVITÅTI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210 Depozitäri
5221 Activitäti de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitäti de servicii anexe transporturilor pe apä
5223 Activitãti de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipuläri
5229 Alte activitäti anexe transporturilor
55. HOTELURI ALTE FACILITATI DE CAZARE
5510 Hoteluri si alte facilitäti de cazare similare
5520 Facilitäti de cazare pentru vacante 9i perioade de scurtä duratä
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri 9i tabere
5590 Alte servicii de cazare
56. RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITÅTI DE SERVICII DE ALIMENTATIE
5610 Restaurante
5621 Activitäti de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 Baruri alte activitãti de servire a bäuturilor
58. ACTIVITÄTI DE EDITARE
5811 Activitäti de editare a cärtilor
5812 Activitä!i de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese similare
5813 Activitäti de editare a ziarelor
5814 Activitä!i de editare a revistelor periodicelor
5819 Alte activitäti de editare
5821 Activitä!i de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitä!i de editare a altor produse software
59. ACTIVITÄTI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE, ÎNREGISTRÄRI AUDIO SI ACTIVITÄTI DE EDITARE MUZICALÄ
5911 Activitä!i de produc!ie cinematografica, video de programe de televiziune
5912 Activitäti postproductie cinematografica, video 9i de programe de televiziune
5913 Activitäti de distributie a filmelor cinematografice, video a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitäti de realizare a înregisträrilor audio 9i activitãti de editare muzicalä
60. ACTIVITÅTI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010 Activitäti de difuzare a programelor de radio
6020 Activitäti de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICATII
6110 Activitäti de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitäti de telecomunicatii prin retele färä cablu (exclusiv prin satelit)
62. ACTIVITÅTI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI
6201 Activitä!i de realizare a software-ului la comandä (software orientat client)
6203 Activitäti de management (gestiune exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitãti de servicii privind tehnologia informatiei
63. ACTIVITÄTI DE SERVICII INFORMATICE
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web activitäti conexe
6312 Activitäti ale portalurilor web
6391 Activitäti ale agentiilor de $iri
6399 Alte activitäti de servicii informa!ionale n.c.a
68. TRANZACȚII IMOBILIARE
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 Agenții imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
69. ACTIVITĂȚI JURIDICE Șl DE CONTABILITATE
6910 Activități juridice
6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
72. CERCETARE-DEZVOLTARE
7220 Cercetare-dezvoltare in §tiinte sociale umaniste
73. PUBLICITATE ACTIVITÅTI DE STUDIERE A PIETEI
7311 Activitäti ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activitä!i de sondare a pie!ei de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITÄTI PROFESIONALE, îTllNTlFlCE SI TEHNICE
7410 Activitäti de design specializat
7420 Activitä!i fotografice
7430 Activitäti de traducere scrisä si oralä (interpreti)
7490 Alte activitäti profesionale,  tehnice n.c.a.
75. ACTIVITATI VETERINARE
7500 Activitati veterinare
77. ACTIVITÄTI DE ÎNCHIRIERE LEASING
7711 Activitãti de închiriere si leasing de autoturisme 9i autovehicule rutiere
7722 Închirierea de casete video discuri (CD-uri, DVD-uri)
79. ACTIVITÅTI ALE AGENTIILOR TURISTICE Sl ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE Sl ASiSTENTÄ TURISTICÄ
7911 Activitäti ale agentiilor turistice
7912 Activitä!i ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare asistenþ turisticä
82. ACTIVIT Tl DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT Sl ALTE ACTIVIT Tl DE SERVICI PRE-STATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPÅINDERILOR
8230 Activitä!i de organizare a expozitiilor, târgurilor congreselor
85. ÎNVÄTÄMÄNT
8510 Învãtãmânt prescolar
8520 Învätämânt primar
8531 Invãtãmânt secundar general
8532 nvätämânt secundar, tehnic sau profesional
8541 nvätämânt superior nonuniversitar
8542 Învátãmânt superior universitar
8551 Învätämânt în domeniul sportiv recreational
8552 Invãtämânt in domeniul cultural (limbi sträine, muzicä, teatru, dans, arte plastice etc.)
8553 Scoli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de învätämânt n.c.a.
8560 Activitäti de servicii suport pentru învätämânt
90. ACTIVITÄTI DE CREATIE 91 INTERPRETARE ARTISTICÅ
9001 Activitäti de interpretare artisticã (spectacole)
9002 Activitäti suport pentru interpretare artisticä (spectacole)
9003 Activitäti de creatie artisticä
9004 Activitäti de gestionare a sãlilor de spectacole
91 . ACTIVITÅTI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ALTE ACTIVITÅTI CULTURALE
9101 Activitäti ale bibliotecilor si arhivelor
9102 Activitäti ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clädirilor istorice altor obiective de interes turistic
9104 Activitä!i ale grãdinilor zoologice, botanice ale rezerva!iilor naturale
93. ACTIVITÅTI SPORTIVE, RE-CREATIVE DISTRACTIVE
9311 Activități ale bazelor sportive
9312 Activități ale cluburilor sportive
9313 Activităti ale centrelor de fitness
9319 Alte activități sportive
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
9329 Alte activităti recreative si distractive n.c.a.”
96. ALTE ACTIVITĂTI DE SERVICII
9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
9602 Coafură si alte activități de înfrumusetare
9603 Activități de pompe funebre și similare
9604 Activități de întreținere corporală

Număr estimat de beneficiari: aproximativ 90.000 – 100.000.

Loading