• Camera Europeană de Comerț, Industrie și Franciză

SERVICII CONSULTANȚĂ-Identificarea surselor de finanţare pentru proiecte

SERVICII CONSULTANȚĂ FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

Oferim solicitanţilor de finanţări serviciul de identificare de surse de finanţare pentru proiecte din diverse programe de finanțare, fonduri structurale sau fonduri europene pentru un proiect.

Datorită faptului că programele şi sursele de finanţare sunt atât de numeroase şi au criterii de eligibilitate atât de complexe, solicitanţii de fonduri nerambursabile doresc ca înainte de a se angaja în scrierea şi depunerea pentru finanţare a unui proiect să se asigure ca ideea lor de proiect este de interes şi că există şanse reale ca proiectul să primească finanţare.

SERVICII CONSULTANȚĂ FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

Scrierea de proiecte pentru finanţare şi depunerea acestora

Având în vedere că fiecare Program Operaţional are propria Autoritate de Management, propriile Organisme Intermediare, propriile priorităţi, propriile obiective, criterii de eligibilitate şi propriile programe de finanþare, dupã studierea programelor operaţionale şi identificarea Programului Operational, Axei prioritare, Domeniului de intervenţie care finanţează proiectele din domeniul de interes al iniţiatorului proiectului oferim solicitanţilor de finanţări posibilitatea transpunerii ideii de proiect pe formularul cererii de finanţare, în concordantă cu cerinţele şi specificaţiile din Ghidul solicitantului.

  • Scrierea de proiecte pentru finanţare şi depunerea acestora
  • Servicii de consultanţă pentru implementarea proiectelor
  • Servicii de consultanţă şi asistenţă la realizarea procedurilor de achiziţie publică

Servicii de consultanţă pentru implementarea proiectelor

Pentru buna desfaşurare a proiectului , este esenţial ca toate resursele să fie utilizate astfel încât efortul financiar şi uman investit să se convertească în rezultatele precizate în cadrul proiectului şi în atingerea indicatorilor precizaţi în Cererea de finanţare, prin:

1. coordonarea activităţilor pentru a obţine rezultatele specificate în proiect şi atingerea indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare ,

2. gestionarea eficientă a resurselor alocate în conformitate cu procedurile proiectului, monitorizarea bugetului şi a indicatorilor de progres, raportarea periodică solicitată de finanţator.

Servicii de consultanţă şi asistenţă la realizarea procedurilor de achiziţie publică

Consultanţa oferită de către societatea noastră pentru autorităţi contractante constă în:

1.întocmire/reactualizare Program al achiziţiilor publice;

2.supravegherea legalităţii derulării procedurilor de achiziţie publică;

3.asigurarea formalităţilor de publicitate prin intermediul SEAP;

4.întocmirea dosarului achiziţiei publice (cuprinzând: anunţul de intenţie, nota privind determinarea valorii estimate, nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, nota privind alegerea criteriilor de selecţie şi a criteriului de atribuire, după caz, anunţul de participare; documentaţia de atribuire; procese verbale de deschidere şi de evaluare, raportul de atribuire a contractului de achiziţie publică, contractul de achiziţie publică, anunţul de atribuire);

5.întocmirea/transmiterea adreselor, cuprinzând clarificari din partea autorităţilor contractante;

6.asistenţă în cadrul sedinţelor de deschidere a ofertelor şi prezenţă în calitate de expert la şedintele de evaluare a ofertelor;

7.întocmirea/transmiterea adreselor, cuprinzand solicitări de clarificări din partea autorităţilor contractante;

8.asigurarea consultanţei şi elaborarea documentaţiilor necesare în cazul eventualelor contestaţii cu privire la derularea procedurilor în faţa Consiliului Naţional de 9. 9.soluţionarea contestaţiilor

10.întocmire Raport privind contractele atribuite în anul anterior.

În cazul operatorilor economici:

Pentru ceilalţi beneficiari de fonduri nerambursabile ce nu sunt Autorităţi contractante conform definiţiei date în legislaţia în domeniul achiziţiilor publice în vigoare societatea noastră oferă consultanţă în atribuirea contractelor de achiziţie publică cu respectarea Instrucţiunilor emise de Autorităţile de managemnt.

Întocmirea de Planuri de Afaceri

Planul de afaceri reprezintă, în general o cerinţă a potenţialilor finanţatori .

Planul de afaceri nu este singurul aspect luat în considerare de aceştia; însă un plan de afaceri care dovedeşte că nu există o strategie coerentă a proprietarilor afacerii va îndepărta cu siguranţă orice investitor.

Nu există o structură fixă a planului de afaceri, acesta poate vira în funcţie de cerinţele informaţionale cărora trebuie să le răspundă planul de afaceri dar există elemente de bază care se regăsesc în majoritatea planurilor de afaceri:

1.scurtă prezentare a firmei, a misiunii, obiectivelor şi strategiei sale;

2.descrierea produsului sau serviciului său şi a pieţei căreia i se adresează;

3.descrierea strategiei de vânzări;

4.descrierea concurenţei;

5.diverse proiecţii financiare.

Un plan de afaceri bine întocmit trebuie să îi convingă pe finanţatori de viabilitatea proiectului propus, trebuie să aibă capacitatea de a pune în lumină avantajele afacerii, fără ca aceasta să dăuneze însă realismului planului prezentat.

Aveți nevoie de mai multe informatii? Contactați-ne cu încredere!
Căutați o abordare profesională și servicii de calitate?