european franchise academy

200.000 EURO nerambursabili pentru microintreprinderi prin POR 2.1.A

Finantare nerambursabila prin programul POR 2.1. A Microintreprinderi, avand valoarea eligibila pe proiect cuprinsa intre 25.000 euro si 200.000 euro. 

Proiectul este finantat in proportie de maxim 90%.

Domenii vizate: productie si servicii:

·      Publicarea ghidului specific: 6 mai 2019.

·      Perioada de depunere a proiectelor, doar prin intermediul MySMIS: 8 iulie.

european franchise academy

POR 2.1.A Conditii de eligibilitate:

·      Societatea trebuie sa fi intreprins activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal;

·      Societatea sa aiba un numar mediu de salariati de cel putin 1, cu norma intreaga pe perioada nedeterminata;

·      Societatea sa detina sediul social intr-una din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru;

·      Locul de implementare al proiectului sa fie situate in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care a fost depusa cererea de finantare;

·      Solicitantul sa aiba capacitatea financiara de a asigura contributia proprie de minim 10% din valoarea eligibila a proiectului(minim 20% pentru punctaj maxim);

·      Solicitantul sa nu se afle in stare de faliment/insolventa/proceduri de lichidare/suspendare;

·      Domeniul de activitate pentru care se realizeaza investitia sa se regaseasca in lista domeniilor eligibile; 

POR 2.1.A Cheltuieli eligibile:

·      cheltuieli pentru amenajarea terenului (amenajarea terenului si amenajarea pentru protectia mediului);

·      cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului (alimentare cu apa, canalizare etc);

·      cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, obtinere avize,autorizatii, etc.);

·      cheltuieli pentru investitia de baza(constructii, instalatii, utilaje si echipamente tehnologie);

·      chletuieli cu activitati obligatorii de publicitate si informare aferenta proiectului in limita a 5000 lei fara TVA;

·      cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern in limita a 5000 lei trimestrial.

Dotarea cu echipamente, exemple:

 • Echipamente, utilaje, instalatii folosite direct in fluxul tehnologic;
 • Achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul;
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusivsoftware-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Dotarea cu echipamente de birotica necesare desfasurarii normale a activitatii;
 • Realizarea de site-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor promovate;
 • Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, etc.

n cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • achizitionarea de terenuri si/sau constructii;
 • costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere;
 • costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate productiei ori vanzarii – e.g. salariile personalului general de administratie; chiriile si reparatii ale imobilizarilor de interes general in administratie; energie, combustibil si alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodaresti; alte cheltuieli generale de administratie);
 • costuri de personal;
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor;
 • contributia in natura;
 • amortizarea;
 • cheltuielile cu leasingul;
 • cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport;
 • Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventii;

POR 2.1.A

Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finantare societatile comerciale si cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, pentru construirea, modernizarea si extinderea spatiilor de productie sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Cererile de finanțare depuse în următoarea lună (i.e. luna 3 de depunere), vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Proiectele care au obținut cel puțin 80 de puncte (noul prag de calitate) atât din prima tranșă (din cele menținute în competiție) cât și din tranșa curentă, vor fi contractate dacă se încadrează în alocarea financiară rămasă disponibilă. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 79 de puncte (provenind din ambele tranșe), vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

Etapele de mai sus vor fi parcurse până la consumarea întregii alocări financiare disponibile pentru acest apel, pragul de calitate urmând a fi scăzut în mod succesiv (75, 70, 65 șamd). Odată ajuns pragul de calitate la 50 de puncte, acesta se va aplica, în continuare, fără a mai fi redus.

REVEDEȚI PREZENTAREA
EEC
SURSĂCECIF
Proiectul precedentBucharest Start Up City
Proiectul următorFabricarea Sucurilor Proiect Start Up Nation