Google search engine
Google search engine
Digitalizarea Imm-Urilor
Digitalizarea Imm-Urilor

Programul national de digitalizare a IMM-urilor,

Prin Programul national de digitalizare a IMM-urilor, finantat din fonduri europene, firmele din Romania vor avea la dispozitie 150.000.000 Euro pentru dezvoltarea unor produse/servicii/aplicatii inovative din domeniul tehnologiei informatiilor si comunicatiilor care sa vina in sprijinul IMM-urilor si autoritatilor publice sau pentru digitalizarea propriilor afaceri.

Apelul de proiecte are ca scop final :

 • Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC;
 • Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.

Principalii pași de urmat:

După finalizarea dezbaterii publice, MFE va publica și Ghidul solicitantului în forma firnală. Solicitanții eligibili în acest caz sunt aceste ADR-uri. ADR-urile vor depune proiecte în sistemul MySMIS2014 (deci NU IMM-urile depun proiecte în MySMIS), pentru a deveni subadministratori ai schemei de ajutor minimis pentru IMM. Până la finalul anului 2020, aceste proiecte ale ADR-urilor vor fi aprobate de MFE (Autoritatea de Management a Programului Operașional Competitivitate) și apoi ADR-urile vor începe implementarea.

Valoarea granturilor este de:

 • 30.000 – 100.000 Eur pentru IMM-urile cu profil non IT (grant=90%)
 • 1.000.000 – 6.000.000 Eur pentru IMM cu profil IT

Perioada estimata de depunere a proiectelor : decembrie 2020 – martie 2021.

Grup țintă al solicitantilor eligibili

IMM-uri ce doresc finanțare pentru achizitionarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activitatii curente. În  vederea atingerii grupului țintă prin selectarea aplicațiilor de proiecte depuse de aceștia, subadministratorul schemei de minimis va respecta următoarele condiții:

 1. Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării aplicatii de proiecte ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis pentru Digitalizarea IMM-urilor.
 2. Perioada de implementare a acestora va fi de maxim 9 luni, fără posibilitatea prelungirii
 3. Suma maxima finanțată pe aplicație de proiect selectata este de 100.000 euro, suma minima finanțată este de 30.000 euro
 4. Beneficiarii acestor aplicații de proiecte (IMM-urile) trebuie să aibă sediul social și să implementeze proiectul în regiunea de dezvoltare în care aplică
 5. Aplicațiile de proiecte evaluate vor fi supuse aprobării unui comitet, constituit la nivelul subadministratorului schemei de minimis.
 6. Comitetul va propune/va respinge la finanțare aplicațiile  de proiecte evaluate  pe baza criteriilor de evaluare  care vor asigura principii și criterii transparente și nediscriminatorii
 7. Doar pentru aplicațiile de proiecte aprobate de către acest comitet se va acorda sprijin financiar în cadrul proiectului.
 8. Subadministratorul schemei de minimis va selecta cel puțin 120 de aplicații de proiecte depuse de IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente.

Durata de selecție este de maximum 6 luni de la data de începere a proiectului (semnarea contractului de finanțare cu OIPSI.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație  IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis  este de 100.000 euro, echivalentul a 487.210 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,8721lei).

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicatie de proiect IMM-urilor in calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis  este de 30.000 euro, echivalentul a 146.163 lei,la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO =4,8721lei).

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi fiscali (care se referă la anul în curs și 2 ani anteriori) cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depășește pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanților care își desfășoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fracțiune din ajutor care nu depășește acest plafon.

Condiții pentru IMM-urile beneficiare și codurile CAEN excluse

Așa cum am arătat mai sus, în acest ghid, solicitanții eligibili sunt ADR-urile, în timp ce IMM-urile sunt grupuri-țintă sau beneficiari finali ai finanțării.

Principalele condiții de eligibilitate a IMM-urilor beneficiare includ:

 • sunt firme înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare.
 • nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

 • nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanţare, derulate în ultimii 5 ani;
 • nu intră în categoria de “întreprindere aflată în dificultate”.
 • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul.

Cheltuieli neeligibile

Tipuri de cheltuieli neeligibile:

 1. taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;
 2. taxa pe valoarea adăugată recuperabilă/deductibilă potrivit legii;
 3. taxa de timbru verde;
 4. cheltuieli de mentenanță a investiției;
 5. cheltuieli cu concedii medicale;
 6. dobânzi debitoare;
 7. achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
 8. amenzi, penalități și cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului;
 9. costurile pentru operarea investiției în perioada de sustenabilitate a proiectului;
 10. sumele rezultate din diferențele de curs valutar;
 11. costuri de amortizare;
 12. contribuțiile în natură;
 13. cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;
 14. dobânda și alte comisioane aferente creditelor;
 15. cheltuielile pentru locuințe;
 16. provizioane;
 17. cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării;
 18. fondul de rulment;
 19. cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare

 • 011    Cultivarea plantelor nepermanente
 • 012    Cultivarea plantelor din culturi permanente
 • 013    Cultivarea plantelor pentru înmulțire
 • 014    Creșterea animalelor
 • 015    Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
 • 016    Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
 • 017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
 • 031    Pescuitul
 • 032    Acvacultura
 • 051    Extracția cărbunelui superior
 • 052    Extracția cărbunelui inferior
 • 101    Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
 • 102    Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
 • 103    Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
 • 104    Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
 • 105    Fabricarea produselor lactate
 • 106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
 • 1081   Fabricarea zahărului
 • 1082   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
 • 1083   Prelucrarea ceaiului și cafelei
 • 1084   Fabricarea condimentelor și ingredientelor
 • 1091      Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 • 110    Fabricarea băuturilor
 • 120    Fabricarea produselor din tutun
 • 131    Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
 • 1629   Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
 • 191    Fabricarea produselor de cocserie
 • 192    Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
 • 2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
 • 2051    Fabricarea explozivilor
 • 206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
 • 241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
 • 242    Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
 • 243    Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
 • 2451 Turnarea fontei
 • 2452   Turnarea oțelului
 • 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
 • 254    Fabricarea armamentului și muniției
 • 301   Construcția de nave și bărci
 • 3315   Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
 • 4633    Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile
 • 641    Intermediere monetară
 • 642    Activități ale holdingurilor
 • 643    Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
 • 649    Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
 • 651    Activități de asigurări
 • 652    Activități de reasigurare
 • 653    Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
 • 920    Activități de jocuri de noroc și pariuri
 • 981    Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Contact

Evaluarea tehnico-economică

În această etapă vor fi evaluate doar acele proiecte care îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate.

Evaluarea cererilor de finanțare/proiectelor se va face în mod individual de către evaluatori desemnați pe fiecare proiect, pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile de evaluare descrise în grilele de evaluare tehnică și financiară, prin acordarea de puncte (numere întregi, în limitele maximale prevăzute în grila de evaluare tehnico-economică), însoțită de justificarea alegerii punctajelor acordate.

ATENȚIE!

Având în vedere faptul că proiectele depuse în cadrul acestui apel nu intră în competiție, selectarea unui proiect pentru finanțare este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:

 1. a) punctajul obținut să fie de cel puțin 60 de puncte (punctaj minim de calitate)
 2. b) să nu obțină valoare 0 la nici unul dintre sub-criteriile de evaluare tehnico-economică

c) disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel

Messenger icon
Send message via your Messenger App