Alătură-te echipei noastre. Ești gata să schimbi jocul? Aflați mai multe →

News & Programe

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (zona ITI – Delta Dunării)

News & Programe

Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (zona ITI – Delta Dunării)


Valoare finanţare: Între 0 si 15.000 EUR pe proiect.

  Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
NB! În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand.

    Solicitanţii (reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
 să fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 să fie persoane juridice române;
 să acţioneze în nume propriu;
 să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanțare;
 să aibă studii minime de 8 (ani) clase;
 să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare:

o ca persoană fizică autorizată;
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
o ca întreprindere familială;

Societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:
o asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;
o asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate1 a Deciziei de finanțare.
În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările și completările ulterioare, cu condiția respectării criteriilor prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de finanțare;

 să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1, indiferent de forma de organizare economică;  să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

  BENEFICIARII:
· Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică*:

* Dimensiunea unei ferme mici este cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard)

  SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

OBIECTIVELE submăsurii 6.3 – zona ITI – Delta Dunării:
· Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;

· Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.