Alătură-te echipei noastre. Ești gata să schimbi jocul? Aflați mai multe →

News & Programe

Submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole

News & Programe

Măsura 4 – Investiţii în active fizice

Submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole


Valoare finanţare: Între 100.000 si 1.050.000 EUR pe proiect.

  Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile: reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, inclusiv generatoare terestre Antigrindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.

În cazul proiectelor care propun achiziția de generatoare terestre antigrindină, solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de finanțare, Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor, iar la ultima Cerere de plată, Avizul de includere în SNACP.

Înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte containere, generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.

Înfiinţarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.;

Înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, laboratoare de analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere condiționare, spații de depozitare (fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt) etc.

Pentru respectarea condițiilor de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul sefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei, toalete ecologice etc.).

Sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole, cabine pază;

Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv. Atenție! Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată. achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv:

o Autoizoterme (cu frig sau fără)
o Rulote și autorulote alimentare

Aceste mijloace de transport pot fi utilizate după caz, pentru transportul materiei prime, comercializarea produselor agricole primare, a produselor condiționate și/sau procesate, cu condiția respectării definiției lanțului scurt.
Intensitatea sprijinului aplicabilă acestor mijloace de transport este cea aferentă submăsurii 4.1a.
Aceste cheltuieli sunt încadrate în componenta de comercializare.
amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol).

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile și următoarele investiții, doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro:
– înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate și/ sau procesate
– crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/ achiziționarea si/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului
– crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse.

Investițiile în vederea comercializării, precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse agricole.
Intensitatea sprijinului aplicabilă acestor cheltuieli este cea aferentă submăsurii 4.1a. Aceste cheltuieli sunt încadrate în componenta de comercializare.
investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de Instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei);
completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);
Procentul de puieți înlocuiți va fi prevăzut în proiectul de plantare (înfiinţare și/sau reconversie) avizat de un Institut pomicol sau de o stațiune pomicolă din zonă, însă nu poate depăși 5%. Dacă proiectul prevede un procent mai mare decât cel menționat anterior, diferența este considerată cheltuială neeligibilă.
conformarea cu standardele Uniunii Europene, în cazul menționat în art. 17 (5), din Reg. 1305/ 2013;
achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;


  Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 să desfășoare activități economice, sub forma de întreprindere individuală, întreprindere familială, persoană fizică autorizată sau persoana juridică română;
 să acţioneze în nume propriu;
 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Atenție! Nu sunt eligibili solicitanții care se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/ 1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment (Legea 85/2014 de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
Următoarele categorii de solicitanți/ beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/ submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:
a) solicitanții/ beneficiarii/ membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;
b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei in care a fost depus proiectul;
c) beneficiarii Contractelor/ Deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, după implementarea proiectelor, iar cei ai sM6.1 și sM6.3, după acordarea celei de-a doua tranșe de plată din cadrul PNDR 2014-2020.
Atenție! Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), începând cu data de 25 mai a.c, toate cererile de finanțare depuse la AFIR, trebuie să fie însoțite de “Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, Anexa 12 la Ghidul Solicitantului, semnată și datată de către reprezentantul legal al solicitantului.


   Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universităţi având în subordine/structură stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol şi /sau ferme de dezvoltare (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA;
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6 cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri.
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Atenție! În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Organizațiile de producători nu sunt eligibile pentru finanțare prin sM4.1a, deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I). Membrii acestei forme asociative pot fi solicitanţi eligibili.
  Atenție! În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice și a fermelor de dezvoltare aflate în subordinea Universităților cu profil agricol și unităţilor de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă, se va avea în vedere ca, în cadrul proiectului, să se detalieze și să se ia în calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice SO).

   SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie


We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.