Start-Up Nation

START-UP NATION 2022 Romania

start-up-nation
start-up-nation

Start-Up Nation 2022  finantare 200.000 lei.Acceseaza fonduri pentru tinerii anteprenori. Sume nerambursabile.  Ne dorim ca mediul privat de afaceri din domeniul să sporească prin crearea de noi locuri de muncă și digitalizare performantă, punând la dispoziția cetățenilor care doresc să acceseze fonduri nerambursabile, servicii de calitate și consultanță gratuită! Programul Start-Up Nation  va finanțează ideea mult visată!

 • Start-Up Nation Buget program

  se estimeaza finantarea unui numar de 10.000 firme.
  Valoare proiect: 200.000 lei/beneficiar prin crearea a minim 2 locuri de munca cu norma intreaga, mentinute timp de doi ani de la finalizarea investiei.
  Perioada de implementare: maxim 12 luni
  Perioada de monitorizare3 ani începând cu anul următor acordării grantului.
  Decontare: într-o singură tranșă.

 • Criterii de eligibilitate

  Nu pot beneficia operatorii economici in situatia in care actionarii sau asociatii au/au avut calitatea de asociat sau actionar in alta intreprindere beneficiara de: Start-up Nation (editiile anterioare), Granturi pentru capital de lucru si Horeca;
  Nu au datorii la bugetul general consolidate;
  Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive;
  Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;
  Nu pot beneficia operatorii economici ai caror actionari sau asociati au detinut societati pentru care au semnat acord de finantare la sesiunile anterioare ale programului Start-Up Nation si au instrainat mai mult de 49% din partile sociale indiferent daca au primit sau nu AFN.

 • Cheltuieli eligibile Start up Nation

  Echipamente tehnologice in conformitate cu activele corporale afiliate grupelor 2.1, 2.2, 2.3 , cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
  Achiziţionarea de spaţii de lucru;
  Mijloace de transport: cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G; max 1 buc valoare eligibila 50.000 lei;
  Achiziţionarea de mobilier, conform grupei nr. 3;
  Salariile, utilitățile, chirie, servicii contabile;
  Pachet digital (voucher de digitalizare) maxim 25.000 lei;
  Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
  Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
  Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei maxim 8000 lei;
  Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei.

 • Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

  Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

  Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:

  Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:
  – punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
  – punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);
  – punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
  – punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
  – punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
  – punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);
  – punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (sectiunea H din criteriile de evaluare);
  – valoarea exactă a procentului aferent investitiei in echipamente;
  – data şi ora înscrierii în program.

  * Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului;

  ** Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronicela nivel elementar, utilizarea rețelor sociale profesionale la nivel elementar,utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii)

  ***Brevet de invenție – aplicantul este obligat să prezinte acest document agenției de care aparține .