Alătură-te echipei noastre. Ești gata să schimbi jocul? Aflați mai multe →

News & Programe

Submăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole

News & Programe

Măsura 4 – Investiţii în active fizice

Submăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole


Valoare finanţare: Între 0 si 800.000 EUR pe proiect.    Pentru microintreprinderi și întreprinderi mici: • 800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei ; • 600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții; – pentru întreprinderi mijlocii: ● 1.200.000 euro/ proiect pentru investiile

 • investiţiile individuale şi /sau colective care conduc la dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovaţii şi idei noi, precum şi facilităţi pentru creşterea eficienţei şi productivităţii întreprinderilor şi a valorii adăugate a produselor agricole, investiţii privind facilităţi de depozitare şi ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare şi marketing; investiţii pentru modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea calității produselor.
 • investiţii care vor contribui la crearea de noi unităţi de procesare a plantelor proteaginoase, actiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forţei de muncă.

 


Sprijinul acordat prin această submăsură, va contribui la:

 • înfiinţarea, extinderea și /sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor de colectare, depozitare, condiționare, comercializare pentru plantele proteaginoase;
 • extinderea și/sau modernizarea unităţilor de procesare, inclusiv a componentelor de colectare, depozitare, condiționare, comercializare pentru alte tipuri  de materii prime;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
 • aplicarea măsurilor de protecţia mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES
 • promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile
 • creşterea numărului de locuri de muncă

    Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
 să desfășoare activități economice ca: persoană fizică autorizată /întreprindere individuală/întreprindere familială/ persoană juridică română;
 să acţioneze în nume propriu;
 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
Următoarele categorii de solicitanți /beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor /submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:
a) solicitanții /beneficiarii, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare;
b) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea Cererii de finanţare, că vor prezenta dovada cofinanţării private la data semnării contractului şi nu prezintă acest document la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul.

     Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grupuri și organizații de producători (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Respectarea încadrării solicitanților eligibili în categoria de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii se realizează conform legislaţiei, astfel:

 • microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 • întreprinderi mijlocii – care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

  SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

OBIECTIVELE submăsurii:
Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
Creşterea numărului de locuri de muncă.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.