Alătură-te echipei noastre. Ești gata să schimbi jocul? Aflați mai multe →

News & Programe

Submăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol (zona ITI – Delta Dunării)

News & Programe

Măsura 4 – Investiţii în active fizice

Submăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol (zona ITI – Delta Dunării)


Valoare finanţare: Între 600.000 si 1.500.000 EUR pe proiect.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale1 şi/sau necorporale2, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile specifice:

Cheltuieli aferente investițiilor corporale
Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;
– construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare);
– infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
– unităţi mobile de procesare.
– pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.

În cazul produselor obținute în urma procesării, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provina din sectorul pomicol.
Este permisă și colectarea, depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară.

Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime.

Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte, conform definiţiei din secţiunea 4.3 Dicţionar.
În scopul comercializării în cadrul lanţurilor scurte sunt eligibile doar următoarele mijloace de transport:
o Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare)
o Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)
o Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;
o Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect;
o Rulote și autorulote alimentare.
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu* şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie.

Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde** impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare. Cheltuieli cu activități de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate).

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale.
– organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
– achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
– achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
– Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute:
– înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
– etichetarea (crearea conceptului) ;
– creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/brand.

Aceste cheltuieli se vor face în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.
De asemenea, in cazul solicitantilor neplatitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA.


 să fie persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică română;
 să acţioneze în nume propriu;
 să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.


Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Cooperative agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Societăți cooperative – înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare care activează în sectorul pomicol şi deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole și care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

· modernizarea și crearea de unități de procesare;

· introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
· creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

· îmbunătățirea controlului intern al calității;
· creșterea numărului de locuri de muncă;

– scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.