Alătură-te echipei noastre. Ești gata să schimbi jocul? Aflați mai multe →

News & Programe

 Submăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

News & Programe

Măsura 4 – Investiţii în active fizice

Submăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice


Valoare finanţare: Între 0 si 1.000.000 EUR pe proiect.    Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 1.000.000 Euro/proiect.

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).
ATENȚIE! Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri de exploatare agricolă din pământ (fără îmbrăcăminte rutieră).

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele care sunt efectuate înaintea aprobării finanțării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020;
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții ‐ montaj.
Dată fiind complexitatea și volumul de muncă necesar serviciilor de proiectare pentru întocmirea SF/DALI respectiv PT, recomandăm ca valoarea alocată serviciilor de întocmire SF/DALI să nu depășească valoarea serviciilor de întocmire a proiectului tehnic (PT).

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferentă proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.
Costurile generale reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, a proiectului tehnic, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de submăsură, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj.


Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată;

Solicitantul să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/activului fizic aferent investiţiei, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției;


Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale  acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.

Solicitanţii/beneficiarii pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3 şi 6 din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare.


Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art. 17, în măsura 04 – Investiţii în active fizice – și contribuie la domeniile de intervenție (DI): 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole, 2C Îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor și 5A Eficientizarea utilizării apei în agricultură.

Sprijinul acordat prin investiţii în infrastructura agricolă de acces se încadrează în DI 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole și va avea un efect pozitiv asupra competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole, prin modernizarea şi adaptarea căilor de acces, asigurând o bună aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.
Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.